Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2015

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Αρ. Απόφ. 1/2016: Περί καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για την περίοδο 2016

Αρ. Απόφ. 3/2015: Περί υποβολής πρότασης επί αιτήσεως Δήμητρας Στρατικοπούλου

Αρ. Απόφ. 2/2015: Εισήγηση των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων στα πλαίσια κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Τ.Κ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 2015-2019

Αρ. Απόφ. 1/2015: Περί καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για την περίοδο 2015

Αρ. Απόφ. 4/2014: Έγκριση παροχής ύδρευσης στην τοπική κοινότητα Μουζακίου

Αρ. Απόφ. 3/2014: Υποβολή πρότασης για έργα στην τοπική κοινότητα Μουζακίου προς ένταξη στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου, έτους 2015

Αρ. Απόφ. 2/2014: Περί αλλαγής της χωροταξικής κατανομής και έκδοσης μαθητικών καρτών για την ελεύθερη μεταφορά των μαθητών με το ΚΤΕΛ Μεσσηνίας

Αρ. Απόφ. 1/2014: Έγκριση παροχής ύδρευσης εκτός τοπικής κοινότητας Μουζακίου

Αρ. Απόφ. 3/2011: Περί υποβολής πρότασης επί αιτήσεως Κυριακόπουλου Φώτιου